بیمه های طرف قرارداد

**این مرکز با بیمه های پایه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح و بانک های سپه ، مرکزی ، صادرات ، تجارت و بانک ملی ایران طرف قرارداد می باشد **

 

**   در ضمن این مرکز رسید لازم جهت استفاده از بیمه های تکمیلی را نیز در اختیار مراجعین محترم می گذارد.   **