رادیوگرافی خارج دهانی

در این مرکز انواع رادیوگرافی های خارج دهانی به صورت دیجیتال و با پیشرفته ترین تجهیزات و با حفاظت کامل انجام می گیرد.انواع رادیوگرافی های خارج دهانی  به شرح زیر می باشد:

 

 

 1- Panoramic(OPG)l

2- Latral Cephalometry

3- PA Cephalometry

4- TMJ(Open – Close)l

5- Waters