رادیوگرافی داخل دهانی

در این مرکز انواع رادیوگرافی های داخل دهانی به صورت دیجیتال با پیشرفته ترین تجهیزات و با حفاظت کامل انجام میگردد.انواع رادیوگرافی های داخل دهانی شامل موارد زیر است:

1- Preapical ( Pa )l

2- Full mouth series(FMX)l

3- Bitewing(BW)l

4- Occlusal